Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Naam bedrijf: Broekmeulen Schilderwerken Adres: Sluisnoord 9 3961 ML Wijk bij Duurstede KvK nr. 50085344

Hierna te noemen opdrachtnemer

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer. 3. Onder voorwaarden wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk. 4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer. 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken

of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument

Artikel 2. Offerte:

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 14 dagen.

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever:

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over: a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) b. Het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. c. Elektriciteit en water 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders is overeengekomen bij het aangaan van

de overeenkomst. 3. Als de opdrachtgever zelf zorgdraagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk,

is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 4. Prijzen:

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Artikel 5. Meer- en minderwerk:

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 6. Opschorting en intrekken:

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van eenderde van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 7. Klaag termijn en garantie:

1.Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst. 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken.

deze inspectie dient te geschieden binnen 8 dagen na oplevering. 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 8 dagen na oplevering te worden gemeld aan de

opdrachtnemer. 4. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren. 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer

verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken. 6. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of

leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een Hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 9. Betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de nota. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen aan de opdrachtgever de

wettelijke rente te bereken, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur. 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als

buiten gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,

zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 115,-. 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft

ontbonden.

Artikel 10. Ontbinding:

Blijft één van de partijen ingebreke nadat deze partij ingebreke is gesteld door de wederpartij, dan is de laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: – In staat van faillissement geraakt. – Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.

– Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd. – Bij overlijden of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud:

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12. binnenschilderwerk:

Bij binnenschilderwerk dienen de te schilderen ruimtes leeg te zijn, zoniet dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Artikel 13. Buitenschilderwerk:

Bij buitenschilderwerk wordt gebruik gemaakt van ladders. steigers of hoogwerkers, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan tuinen e.d.